There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
www.brynas.se Målsättning - PublicTemplates

Målsättning

2012-10-15ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
BRYNÄS IF UNGDOM

Brynäs IF:s ungdomsverksamhet har som mål att hand i hand med social verksamhet genom ett gediget arbete och god vilja utveckla spelare via juniorverksamheten till vårt representationslag.

Ungdomsverksamheten kan liknas vid en pyramid, där det av en bas, bestående av ett par hundra pojklagsspelare blir en liten topp, som kvalificerar sig till vår A-lags trupp.

Under den skarpa toppen finns givetvis ungdomar, som kommer att hitta lämpliga nivåer i våra lokala seniorserier, vilket förtydligat innebär, att vi inom Brynäs genom vårt arbete också strävar efter att höja kvaliteten hos våra grannföreningar. Denna individuella utveckling går före lagets resultat.

Brynäs IF:s målsättning skall således också inbegripa samarbete med lokala hockeyföreningars ungdomssektioner, distriktsförbund och domare samt våra unga pojkar och flickors föräldrar.

MED RESPEKT OCH SAMARBETE FÖR FRAMTIDA BRYNÄS FRAMGÅNGAR

Varmt välkommen till oss i Brynäs IF:s ungdomsverksamhet.

 

INNEHÅLL

- ÖVERGRIPANDE MÅL
- LEDARE
SPELARE
- SOCIALA MÅL
- FÖRÄLDRAR
- EKONOMISKA MÅL
- UTÅTRIKTADE MÅL
ÖVERGRIPANDE MÅL

Målet för Brynäs IF:s hockeyverksamhet för ungdomar är att:

- Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö.
- Bedriva en riktig ishockeyundervisning.
- Låta deltagarna känna glädjen och tillfredsställelsen att utvecklas som ishockeyspelare.
- Skapa ett livslångt intresse för ishockeyn, som spelare, ledare, domare.
- Genom kontakt med spelarnas föräldrar skapa engagemang för vår verksamhet.
- Genom goda kontakter med skola bidraga till elevernas utveckling och engagemang i samhället. Ett mål bör vara att hockey inte försämrar skolgången utan tvärtom förbättrar.
- Lära ut spelets grunder, så att det blir naturligt för våra spelare.
- Öka kraven på de som utvecklas snabbare, så att de känner att vi bryr oss om dem och att de ständigt uppmanas att klara av svåra tekniska moment.
- Utveckla hela gruppen så att samtliga spelare känner framgång.
- Hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och ishockeyspelare.
- Leda ungdomar till ärlighet, noggrannhet och punktlighet.

Att vinna är inget primärt mål för en ungdomsledare. Däremot bör man fostra sådana spelare, som klarar både med- och motgångar. Detta kräver dock att Du startar från grunden, så att våra spelare inte bara vinner på mininivå, utan först och främst när de uppnår vuxen ålder.
LEDARE

Klubbens inriktning skall vara att våra tränare har en så god utbildning som möjligt. Våra ledare skall vara väl utbildade för sina uppgifter.

Ledare skall genomgå de utbildningar och delta i de samlingar som föreningen bedömer vara bra för utvecklingen.

Klubben skall arbeta för en långsiktig planering av tränarrekryteringen. Detta bör leda till att klubben är självförsörjande av tränare från ungdomslagen till juniorlagen.

Detta bör leda till att ansvariga tränare skall vara tränare utan föräldrarelation. Undantag kan ske i enstaka fall, där kompetensen bedöms vara fullgod.

Samtliga ledare skall alltid arbeta för föreningens bästa och även se till de yngre och äldre lagens bästa.

 


UTBILDNING - LEDARE

Minimirekommendationer:
HUVUDTRÄNARE: Grundkurs, B/U1, Trl A
ASS TRÄNARE: Grundkurs
LAGLEDARE: Grundkurs
MATERIALFÖRV: Grundkurs
MÅLVAKTSTRÄN: Grundkurs, MV 1, Trl A

Samtliga ledare skall följa ungdomsverksamhetens målsättningar.

Klubben ansvarar för att separat målvaktstränare utbildas samt att denne ansvarar för målvaktsutbildningen i ungdomslagen.

Tränaren skall följa träningsplanen och klubbens direktiv vid planering och utförande av träning och matcher. Denna planering skall dokumenteras.

Tränaren skall genom en noggrann säsongs-/tränings- planering skapa möjligheter att nå upp till av klubben uppsatt kunskapsnivå.

Huvudtränaren innehar ansvaret för lagets spelarutbildning. Lagsammansättningar görs i samråd med assisterande tränare, där huvudtränaren likaledes ansvarar för fattade beslut.
SPELARE

När Brynäs IF för första gången får kontakt med grabbarna är dessa i åldern 6 - 7 år. Då finns naturligtvis inga tankar om elit. Vi tar hand om så många som våra resurser tillåter och då är det lek med puck och klubba det handlar om. En mer seriös satsning för att förberedas inför junioråldern påbörjas vid ingången till B-pojkåldern (Från och med 12 år).

Spelarutbildningen skall genomföras i enlighet med Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer.

Klubbens arbete skall vara inriktad på att skapa goda träningsmöjligheter och rätt utbildning för våra spelare. Detta skall stimulera spelarna att stegvis höja sina kunskaper och färdigheter.

Slutmålet är att via juniorverksamheten skapa bra utbildade och fullvärdiga spelare till vårt representationslag.
Därför är det viktigt att skapa en medvetenhet hos spelare och ledare om vad som krävs för att bli elitjuniorspelare, samt att vi ger förutsättningar för att nå detta mål.


SPELARUTBILDNING - ÅTGÄRDER
* Ledarna i respektive lag skall informera spelarna om säsongens målsättning, ändamålet med träningen och klubbens slutmål.
* Spelarutbildningen bedrivs ålders-/kunskaps- inriktat efter träningsplanen och klubbens direktiv.
* Nå högsta möjliga kvalité på träning och match. Att vara väl tränad innebär ett stärkt självförtroende.
* Under säsongen skall utvecklingssamtal med spelarna hållas. De skall i så stor utsträckning som möjligt känna till sina bra sidor och mindre bra sidor som hockeyspelare och kamrat. Tränaren i respektive lag ansvarar för att detta genomförs.
* Varje spelare skall ha rätten att känna att han finns till och att få den uppmärksamhet, som skall ge förnyade krafter till träning.
* Duktiga spelare skall under året ges tillfälle till träning och lämpligt antal matcher i närmast äldre lag. Detta sker i samråd med tränare, spelare och föräldrar.
* Uppflyttning av yngre spelare till närmast äldre lag, SKALL ske när spel i egen åldersgrupp ej längre bedöms som tillräckligt utvecklande för spelaren. Bedöms av berörda tränare i samråd med föräldrar till berörd spelare. Beslutet skall omprövas inför varje säsong, och kan även omprövas under pågående säsong.
* Barmarksträningens innehåll skall vara åldersanpassad och inriktas på allsidig utveckling av kroppen. Vid ingången till B-pojksåldern skall sommarträning bedrivas.
* Upp till och med B-pojkar skall sommaridrotter kunna utföras i respektive klubbar med vårt fulla stöd. I övergångsperioderna skall goda kontakter tas för att lösa aktuella problem idrotterna emellan. Förhoppningen att fotbollen har en viss favör under sensommaren och att ishockeyn skall ha samma fördelar under våren.

 

TRÄNINGSINRIKTNING

Hockeyskolan 6 - 8 år
- Prova på skridskoåkning och spelet ishockey.
- Öva nöta misslyckas, öva nöta lyckas.
- Spela på tvären i små lag.
- Enkla regler.
- Uppmuntra skridskoåkning på kvartersisen.
- Prova på andra idrotter.

D-pojkar 9-10 år   U-10
- Lekbetonad träning.
- Huvudinriktning, skridskoåkning, puckföring, passningar och skott.
- Smålagsspel på hel och del av plan. Stationsträning.
- Utbildningen viktigast, alla spelar lika.
- Genomgång av spelarnas placeringar.
- Spelarna provar på olika platser inom laget.
- Regelträning / Teckenlära
- Koordinationsträning.
- Uppmuntra skridskoåkning på kvartersisen.
- Seriespel börjar, tabellöst.
- Börja personlig träning av hygien, kamratskap, uppträdande på och utanför banan.
- Arbeta med respekt och attityd
- Fortfarande prova på andra idrotter.
- Speciell målvaktsträning.
- 1-2 cuper

C-pojkar 10-12 år   U11 - U12
- Bygger vidare på de tekniska färdigheterna: skridskoteknik, puckföring, passningar, skott, finter och dribblingar.
- Individuell utbildning är viktigast.
- Enkel organisation i femmorna.
- Enkla spelövningar. (1-1 2-1 2-mv)
- Enklare taimingövningar(U-12).
- Genomgång av spelarnas arbetsområden på banan.
- Rikligt smålagsspel och spel över hela banan. Spelförståelse.
- Alla spelar lika.
- Fortsätter att spela på olika platser inom laget.
- Koordinationsträning
- Personliga träningen fortsätter.
- Prova på andra idrotter.
- Teknikmärkestagning
- Begynnande rörlighets- och smidighetsträning.
- Arbeta med respekt och attityd
- Speciell målvaktsträning.
- Fysträning bedrivs året om, även under issäsong
- 2-3 cuper

B-pojkar 12-14 år   U13 - U14
- Teknikträningen fortsätter med ökad svårighetsgrad.
- Mycket spel i olika former: 1 mot 1, 2 mot 1, 3 mot 2 osv.
- Taktiken utvecklas, ex markering, göra sig spelbar.
- Grunden i försvars- och anfallsspel. Spelidé och spelförståelse.
- Individuell utbildning är fortfarande viktigt och lära sig tävla blir allt viktigare.
- Viss specialisering på var man spelar inom laget.
- Personliga träningen är givetvis viktig.
- Rörlighets- och smidighets- träning utvecklas vidare.
- Andra idrotter är fortfarande positivt att prova på.
- Teknikmärkestagningen fortgår.
- Speciell målvaktsträning.
- Speciell backspelsträning och forwardsträning.
- Arbeta med respekt och attityd
- Nu påbörjas en viss elitinriktad satsning mot BIF juniorlag.
- Intresse, närvaro, attityd och inställning blir allt viktigare.
- Krav på aktiv närvaro för att deltaga i matcher.
- U-14 coachning sista fjärde del av matchen.
- Teoripass ingår som en naturlig del i utbildningen.
- Lagets resultat blir allt viktigare (lära sig att tävla).
- Fysträning bedrivs året om, även under is säsong
  U-13 bedriver sommarträning 2 ggr i veckan
  U-14 bedriver sommarträning 3 ggr i veckan.
- Koordinationsträning.
- 3 cuper.

A-pojkar 14-15 år U15
- Nu sker en mer tydligt elitinriktning.
Laget gör en målmedveten satsning på att så många som möjligt ska klara steget till U16-laget. Spelare som inte får plats i U16-laget, hjälper vi att hitta rätt nivå och förening för fortsatt ishockeyspel.
- U15 målmedveten satsning för att förberedas spel i U-16 elit
- Teknikträning och spel i olika former vidareutvecklas.
- Större organisation i femmorna. Uppspel. Inspel. Avslut.
- Vända spel i egen zon, mittzon. Backchecking - Forechecking.
- Speciell målvakt, back och forwardsträning
- Box play. Power play (grunder)
- Kraven blir större på träningar och matcher.
- Övningen skall utföras i hög fart- matchlika.
- Utvecklingspotential, intresset, inställning och attityd hos varje spelare viktigt.
- Krav på aktiv närvaro för att deltaga i matcher.
- Coachning sista tredjedel av matchen
- Mer specialiserade arbetsuppgifter för varje spelare.
- Fysisk träning året om.
- Personliga träningen får ej försummas.
    3-4 ggr i veckan sommartid och 1-2 vt.
- Teknikmärkestagningen slutföres.
- Teorigenomgångar inför matcher.
- Gemensam sommarträning utförs enligt program   Krav på närvaro.
- Utvecklingspotential skall prioriteras före ålder vid laguttagningar.
- Arbeta med respekt och attityd
- Kostlära (SISU)
- 3-4 Cuper

U16  
Se separat målsättningsprogram

Träningar
Ålders-/kunskapsanpassad träning enligt Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer.
A-pojkar bör träna med 4 femmor.

Målsättningar, träningar och matcher under hel säsong
Lag Isträning Barmark Off-ice Martcher Cuper
A1-A2 90-100 enl. program enl. program 45-50 3-4
B1-B2 80-90 enl. program enl. program 40-45 3
C1-C2 65-80 - 1/mån 30-35 2-3
D 50-60 - - 20-25 1-2
E 40-50 - - Hockeyskola


Off-ice träningen skall under isperioden utföras enligt program.

* Spelarna i lagen från D till C1 bör tränas och matchas på olika platser inom laget för att erhålla ett bredare ishockeykunnande och en ökad spelförståelse.

Grundförutsättningen för övergång av pojklagsspelare från annan förening till BIF är att den berörda spelaren sökt upp vår förening och att han tillsammans med föräldrar och moderföreningen är helt överens om övergång. Därefter behandlas frågan av ungdomskommittén som fattar beslut.

Enskilda ledare får ej fatta beslut eller ge löften om övergångar.

TRÄNINGSMATCHER OCH ÖVRIGA CUPER
D-pojkar Samtliga spelare deltar.
C-pojkar Samtliga spelare deltar.
B2-pojkar Samtliga spelare deltar. Bedömning och fördelning av antalet spelade matcher görs av ansvarig tränare.
B1-pojkar Bedömning och fördelning av antalet spelade matcher görs av ansvarig tränare.
A-pojkar Laguttagning och matchning sköts av ansvarig tränare. Närvaro och engagemang mm styr deltagande i matcher. Tränaren spelar med det lag han anser skall representera föreningen.
 
SERIEMATCHER OCH DM - MATCHER
D-pojkar Alla spelar lika. Den som har stått över spelar nästa match, men det förutsätter aktivt träningsdeltagande och engagemang.
C-pojkar Se D-pojkar.
B-pojkar Laguttagning och matchning skötes av ansvarig tränare. Närvaro och engagemang m.m. styr deltagande i matcher. Tränaren spelar med det lag han anser skall representera föreningen.
A2-pojkar Laguttagning och matchning skötes av ansvarig tränare. Närvaro engagemang och utvecklingspotential, oavsett ålder styr deltagande i matcher. Tränaren spelar med det lag han anser skall representera föreningen.
A1-pojkar Laguttagning och matchning sköts av ansvarig tränare. Närvaro och engagemang och utvecklingspotential, oavsett ålder, styr deltagande i matcher. Tränaren spelar med det lag han anser ska representera föreningen.
 
ANKAR - CUP
B2-pojkar Se ovan som B-pojkar i seriespel.
B1-pojkar Brynäs IF representeras av de för dagen duktigaste spelarna, oavsett ålder. Uttages av ansvarig tränare.
A2-pojkar Brynäs IF representeras av de för dagen duktigaste spelarna, oavsett ålder. Uttages av ansvarig tränare.
 
DM
I samtliga DM-matcher B2 - A1 matchas de olika lagen med syfte att vinna.
 
 
Not
Vid spel med två lag i samma serie (ett ord. och ett yngre) prioriteras alltid laget som spelar i egen serie, före det uppflyttade laget. Uppflyttning av lag till högre serie, sker endast i utbildningssyfte, och ej för att vinna.
Vid eventuell nedflyttning av spelare som deltagit i äldre åldersgrupp till egen åldersgrupp inför DM- slutspel, skall de bägge lagens ansvariga tränare vara överens om vilka spelare som skall ingå i respektive lag. Skall ej ske före C1 ålder.
SOCIALA  MÅL

Ishockeyverksamheten utövas i en social miljö. Känslan av samhörighet och gemenskap spelar en viktig roll för utvecklingen av sociala attityder och vanor. Trivsel och arbetsglädje går hand i hand och bildar grunden för en meningsfull ungdomsverksamhet. Dessa båda faktorer bygger i första hand på känslan av gemenskap. En gemenskap där individen känner sig vara föremål för omtanke, men också själv vill ta ansvar för andra.

Målet att uppnå en god laganda, där individerna känner ansvar och visar respekt för varandra, skall ingå som en angelägen uppgift för ungdomsledaren.

INDIVIDEN
Varje individ är olik den andre. Var och en har sin egen personlighet. Viktigt är att inte strävan blir att göra alla lika. De skilda personligheterna inom gruppen är en styrka att bevara. Ledaren måste vinnlägga sig om att lära känna de enskilda individerna, deras läggning, förutsättningar och målsättning.

Känslolivet med egenskaper som ödmjukhet, hänsyn och tolerans till andra människor i och utanför den egna gruppen bör betonas.

Då finns utsikter för skapande av en god självkännedom, som tillsammans med viljan är grundförutsättningar för en positiv utveckling av individen.

Varje spelare skall, oavsett tekniska kvaliteter, kunna känna trygghet och inte alltid vara duktig. Individens självförtroende skall på lång sikt vara en viktig faktor för ledarna att förbättra. Detta genom ålders-/kunskaps- anpassade och välplanerade uppgifter, där spelarna genom övning och ledarnas överinseende och stöd skall frambringa denna känsla.


SOCIALA MÅL - SYFTEN
- Brynäs IF skall som förening och i sin ungdomsverksamhet utveckla individen till ett gott socialt beteende.
- Brynäs IF:s ungdomsverksamhet skall aktivt motverka bruket av droger.
- Brynäs IF skall tillsammans med ungdomslagens ledare skapa en miljö, där förutsättningar finns för att utveckla positiva attityder och vanor.
- Våra ungdomsspelare skall respektera ledarna liksom klubben i alla sammanhang och följa regler och rutiner som meddelats och accepterats.
- Föräldrarna kan medverka till att genom respekt för klubbens ledare och målsättningar ge förutsättningar till en god social miljö.
- Brynäs IF:s ungdomsverksamhet skall skapa goda relationer med spelarna och deras föräldrar genom ett ambitiöst, pedagogiskt och engagerande ungdomsarbete.
- Brynäs IF skall skapa goda relationer med skolan genom att betona för våra spelare, att skolan alltid kommer i första hand samt genom att ledarna håller kontakt med skolans representanter.
- Ledare och spelare skall genom ett positivt uppträdande på och utanför idrottsarenan skapa en fin PR för vår förening och vår idrott.
- Om någon av våra ungdomar saknar de rätta förutsättningarna för att klara av kommande krav, skall SA samt tränare/ledare diskutera den uppkomna situationen med spelaren och dennes föräldrar. Brynäs  IF: s ungdomsverksamhet skall om möjlighet finnes hjälpa spelaren att hitta nya lösningar för dennes fortsatta idrottsverksamhet, både som spelare, ledare, domare eller någon annan verksamhet inom ishockeyn.

 

SOCIALA MÅL - ÅTGÄRDER
Vid säsongens början meddelas spelare och förälder vid ett upptaktsmöte om innebörden i Brynäs IF:s målsättning för ungdomsspelare.

Då de sociala målen tas upp skall ledarna för upptaktsmötet gå igenom vad vi i Brynäs menar med orden.
ÄRLIG Uppträda just mot kamrater, ledare, förening och övriga inblandade.
AMBITIÖS Delta i klubbens samtliga träningar och sammankomster med största möjliga energi. Vid eventuell frånvaro skall meddelande om detta ske i så god tid som möjligt.
UPPTRÄDANDE Spelare skall vid säsongsupptakt meddelas vilka regler som gäller vid all verksamhet i klubben. Då meddelas även vilka åtgärder ett felaktigt beteende medför.
DROGER Genom information upplysa spelarna om konsekvenserna.
Delge ungdomarna klubbens och ledarnas inställning.
KAMRATTRYCK Ledarna i de olika lagen skall vara uppmärksam på oegentligheter mellan spelare och i god tid avstyra alla tendenser till okamratliga handlingar.
RELATIONER "Uppträda mot andra som Du vill att de skall uppträda mot Dig".
Det innebär att ledarnas goda uppträdande och att vara föredöme, blir vägledande för våra ungdomars sociala beteende.
Genom ett bra innehåll i våra gemensamma aktiviteter ger vi våra ungdomar ett vettigt alternativ till fritidssysselsättning, som berör individen både till kropp och själ.FÖRÄLDRAR  

Klubbens inriktning skall vara att skapa självförtroende, tolerans och kamratanda hos ledare, spelare och föräldrar.
För att föräldrarna skall känna klubbkänsla och samhörighet med föreningen samt ha förståelse för vår verksamhet och på rätt sätt stötta sina barn, är det värdefullt om de engageras i verksamheten. Föräldrar ska liksom spelare och ledare följa föreningens regler och målsättningar.
 

Samtliga föräldrar inbjuds att informeras om målsättningar och övriga förutsättningar under barnens första hockeyår och fortlöpande.

Vid lagens under säsongen anordnade föräldramöten skall representanter från ungdomsstyrelsen medverka.

REGLER
- Föräldrar ska stödja och verka för att barnet trivs i föreningen.
- Då föräldrar har frågor angående lagverksamhetet ska i första hand lagledaren kontaktas.
- Föräldrar ska eftersträva att spelaren får mat i den omfattning att träning kan tillgodogöras på rätt sätt.
- Förälder får inte uppehålla sig i omklädningsrum före, under eller efter träning/match. Undantagsfall då spelare inte själv kan knyta sina skridskor.
- Vi ska uppträda just och sportsligt i både medgång och motgång. Domare och funktionärer ska respekteras.
- Förälder ska under match från läktaren uppträda sportsligt, även mot bortalag och funktionärer.
- Spelare tillåts under säsong endast i undantagsfall byta förening.EKONOMISKA  MÅL

Det är viktigt att alla inom ungdomsverksamheten är ekonomiskt medveten, såväl ledare, spelare och föräldrar.

Stimulera föräldrarna att aktivt hjälpa till i insamlingsaktiviteter, som arrangeras av ungdomssektionen.

Med ökade intäkter till ungdomsishockeyn kan vi satsa ännu mer på våra ungdomar.

EKONOMISKA MÅL - ÅTGÄRDER
- Medverka till reklamförsäljning enligt fastställda regler. Information från styrelsen.
- En noggrann planering av lagens verksamhet och samordnad utredning över kostnader för de olika aktiviteterna.
- Spelarna skall genomgå utbildning i hur man vårdar sin egen och klubbens material på ett riktigt sätt.
- Informera spelare och ledare om kostnaden för material mm. För att genom medvetenhet få ökat ansvar för material och egendom.
- Verka för att samtliga föräldrar blir betalande medlemmar i Brynäs IF.UTÅTRIKTADE  MÅL

Brynäs IF:s agerande bör vara ett föredöme för andra klubbar och våra spelare och ledare kan genom ett gott uppträdande skapa god PR för sporten och föreningen.

UTÅTRIKTADE MÅL - ÅTGÄRDER
- Våra ledare, spelare och föräldrar skall göras medvetna om föreningens krav på den enskilde individen, när denne representerar Brynäs IF.
- Vi skall vara lyhörda för kritik i alla riktningar.
- Uppkomna problem på olika nivåer skall så snabbt som möjligt lösas med riktiga fakta, kloka analyser och rätta beslut.
- Brynäs IF skall motverka negativ ryktesspridning både inom och utom vår förening.
- Brynäs IF skall skapa en "vi anda" genom ett modigt och ärligt uppträdande. Problem och åsikter skall bemötas öppet och med saklig bakgrund diskuteras. Besvärliga beslut måste kunna tas, utan risk för fortsatt gny mellan parter.
- De beslut som tas skall vara för föreningens bästa.


Inom Brynäs Hockeys ungdomsverksamhet skall vi

TALA MED VARANDRA

GLÄDJAS MED VARANDRA

UMGÅS MED VARANDRA
Sidan ändrad: 2012-10-17
Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger